Zwroty

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał zamówienie. Do zachowania ustawowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajdziesz [tutaj]. Oświadczenie należy złożyć pisemnie na adres e-mail sklepu GaleriaLimonka.pl: info[at]galerialimonka.pl lub adres siedziby firmy: EXCEL Aneta Sielicka; ul. Sportowa 39; 72-100 Białuń.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie, dostarczając go na swój koszt, na adres: EXCEL Aneta Sielicka; ul. Sportowa 39; 72-100 Białuń; jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z ustawą: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”. Rozpakowanie towaru, sprawdzenie cech czy funkcjonowania nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom (zakupy w sklepie zostały dokonane prywatnie, a nie na firmę), którzy zawarli umowę na odległość.

Zwrot środków za zwrócony produkt oraz za koszt dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta) nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

NEWSLETTER
@